FLIC kommentoi Paikkatietoselonteon luonnosta

Posted · Add Comment

Tämä vastaus on jätetty Maa- ja Metsätalousministeriölle liittyen 22.9.2017 kommenteille tulleeseen Paikkatietopoliittisen selonteon luonnokseen.

===

Kiitämme mahdollisuutta kommentoida alan kannalta tärkeän selonteon luonnosta. Esitämme tässä jäsenyritystemme antaman palautteen yhteenvedon. Toivomme, että monet yritykset ovat kommentoineet selontekoa suoraan ministeriölle.

Pidämme positiivisena, että selonteko on tunnistanut paikkatiedon mahdollistamien yhteiskunnallisten hyötyjen saavuttamisen edellytykseksi panostamisen yhteen toimivuuteen ja koulutukseen.

Alan palveluyritykset toteavat selonteon luonnoksen olevan etäällä tarvittavasta selkeydestä ja tiivistyksestä, josta lukijalle voisi muodostua kirkas kuva siitä, miten paikkatieto tuo hyötyjä eri toimialoille tänään ja minkälaisilla panostuksilla hyödyt voitaisiin maksimoida. Hyödyt ja panostukset tulee arvioida ja kuvata euromääräisinä sekä priorisoida, jotta niiden vaikuttavuutta ja suhdetta toisiinsa voidaan ymmärtää.

FLIC on tuonut esille jo usean vuoden ajan epäkohtia julkisen tuotannon kasvattamisessa alueilla, joissa yritysten palvelutuotantoa on jo olemassa tai sitä voitaisiin luoda. Tämä kävi ilmi selonteon taustaselvityksissä, mutta sitä ei ole painotettu selontekotekstissä. Sen sijaan selontekoteksti esittää kategorisesti useassa kohtaa Hallinnon paikkatietoalusta-hankkeen ratkaisuna haasteisiin. Näiltä osin selonteko ei vastaa yritysten käsitystä todellisuudesta.

Julkisen ja yksityisen tuotannon linjaukset tulee olla selonteon merkittävä toimenpide-ehdotus. Odotuksemme on, että useilla yhteiskunnan aloilla käytössä oleva toimintojen yksityistäminen otetaan myös paikkatietoalan tehtävien järjestämisessä käyttöön. Myös innovaatiotoiminnan ja uuden yritystoiminnan mahdollistaminen tulee olla esitettynä keskeisinä toimenpiteinä.

Selonteko ei myöskään esitä yhteiskunnassa laajalle levinneen alan yhteistoimintarakenteisiin muutoksia. Nykyisen valtiohallintokeskeisen yhteistoimintaelimen, Paikkatietoasiain neuvottelukunnan, rooli pitäisi arvioida uudestaan muissa Pohjoismaissa käytössä olevan ns. GeoForum –mallin pohjalta.

FLIC toivoo selontekoraporttiin muutoksia edellä kuvattujen linjausten mukaisesti.

Helsinki 13.10.2017

Mike von Wehrt                         Juha Saarentaus
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja

 
 
PageLines