FLIC vahvasti mukana Paikkatietopoliittisen selonteon valmistelussa

Posted · Add Comment

Kevättä vastaan otettiin perinteiseen tapaan Etelärannassa FLIC:n jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Oli mukava todeta, että nyt kolmatta kertaa järjestetty tapaaminen kasvatti jälleen osallistujamääräänsä. Alalla tapahtuukin runsaasti, kun Paikkatietopoliittinen selonteko etenee samanaikaisesti Paikkatietoalustahankkeen kanssa.

Järjestimme maaliskuussa kyselyn jäsenyrityksille Paikkatietoalustahankkeen vaikutuksista alan tulevaisuudelle. Vastausten perusteella uhkakuvana nähtiin hankesuunnitelman maalailema tulevaisuus, jossa muutama valtion virasto laajentaa nykyistä tehtäväänsä ja ryhtyy palveluntarjoajaksi usealle paikkatietoalan palvelusektorille.

Toisin kuin jotkin tahot tulkitsivat, FLIC ei halua kaataa paikkatietoalustahanketta, mutta odottaa, että kun Paikkatietopoliittinen selonteko selkiyttää eri julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten välisiä rooleja, niin tämä otetaan myös huomioon jo alustahanketta valmisteltaessa.

Paikkatietopoliittisen selonteon selvitystöissä on tunnistettu, että eri hallinnonaloilla on runsaasti päällekkäistä toimintaa ja liian usein palvelutuotannossa ei tukeuduta yritysten olemassa oleviin palveluihin. Paikkatiedon tuomien hyötyjen ulosmittaamisessa onkin sekä julkisissa tehtävissä että elinkeinoelämän prosesseissa selvästi parantamisen varaa.

Keskeinen asia on pystyä hyödyntämään kuntien prosesseissa syntyvät paikkatiedot nykyistä tehokkaammin. Alustahankkeen kannalta on tärkeätä myös hyödyntää kuntien ja yritysten yhteistyössä tekemä tietomalli- ja palvelukehitystyö.

On positiivista, että yrityksille on annettu tehtäväksi selontekoon liittyviä selvitystöitä ja annettu mahdollisuuksia tulla alustahankkeen valmisteleviin työpajoihin. Tämä on positiivinen suunta, jonka jatkaminen mahdollistaa ripeän etenemisen tavoitetilan saavuttamiseksi.

Jatkossa on tärkeää, kun selonteon ja palvelualustan valmistelut etenevät päällekkäin, että erityisesti digitalisaatiota edistämään käynnistetyssä Paikkatietoalustahankkeessa huomioidaan seuraavat asiat:

  1. Toiminnan tulee edetä läpinäkyvästi ja aidosti avoimessa yhteistoimintaverkostossa. Tästähän on hyviä kokemuksia muissa pohjoismaissa käytössä olevasta ns. Geoforum-toimintamallista, jonka käyttöönotto Suomessa on hyvin tervetullutta.
  2. Keskitytään tunnistettujen päällekkäisyyksien poistamiseen, eikä luoda uusia rakenteita.
  3. Tukeudutaan yritysten palvelutarjontaan aina kun sitä on saatavilla. Palveluiden saatavuuden laajentamisessa tuetaan myös yritysten omiin investointeihin perustuvia malleja.
  4. Tähdätään olemassa olevien prosessien verkottamisessa muodostuviin ekosysteemeihin, jotka tuottavat kansainvälistymiseen kyvykkäitä yrityksiä ja innovaatioita.
  5. Tietovarantojen hallinnan, omistuksen ja päätösvallan kunnioittaminen tietojen jakelua ja käyttöä koskien ohjaa markkinaehtoisesti parhaiten kestäviin ratkaisuihin.

Puheenjohtajakauteni päättyy nyt kesken mielenkiintoisen ja tiiviin jakson, kun siirryn alalta pois luotsaamaan suomalaista liikuntaa ja urheilua Olympiakomitean johdossa. Kiitän saamastani mahdollisuudesta osallistua paikkatietoalan kehittämiseen ja toivotan uudelle puheenjohtajallemme Mike von Wehrtille menestystä tehtävän hoidossa tästä eteenpäin.

Mikko Salonen, FLIC puheenjohtaja 14.8.2017 asti

(Blogikirjoitus perustuu FLIC:n kevätvastaanotolla 22.5.2017 pitämääni puheeseen)

 
 
PageLines